หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟ่อง
อักษรล้านนา
ฟ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ฟ่อง]
ความหมาย

ว.ลอยเด่น,ลอยสูง,ลอยอยู่ตามลำพัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟ่อง (ฟ่อฯง)