หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟู่แต๊
อักษรล้านนา
ฟู่แท้
เทียบอักษรไทย
[ฟู่แท้]
ความหมาย

ก.พูดจริง ไม่โกหก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่แต๊ (ฟู่แท้)