หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่เหล้นบ่ดาย
อักษรล้านนา
ฟู่เห้ลฯรบํดายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟู่เหล้นบ่ดาย]
ความหมาย

ก.พูดเล่นๆ สนุกสนานเท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่เหล้นบ่ดาย (ฟู่เห้ลฯรบํดายฯ)