หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่อู้
อักษรล้านนา
ฟู่อู้
เทียบอักษรไทย
[ฟู่อู้]
ความหมาย

ก.เจรจา,พูดคุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่อู้ (ฟู่อู้)