หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่ตั๊ดกั๋น
อักษรล้านนา
ฟู่ทัดฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟู่ทัดกัน]
ความหมาย

ก.พูดตรงกัน,พูดในสิ่งเดียวกัน,ลงลอยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่ตั๊ดกั๋น (ฟู่ทัดฯกันฯ)