หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟู่ก้อยๆ
อักษรล้านนา
ฟู่ค่อฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ฟู่ค่อยๆ]
ความหมาย

ก.พูดเบาๆ อย่าพูดดัง (คำสั่ง)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่ก้อยๆ (ฟู่ค่อฯๆ)