หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่ก้อย
อักษรล้านนา
ฟู่ค่อฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟู่ค่อย]
ความหมาย

ก.พูดค่อย,กระซิบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่ก้อย (ฟู่ค่อฯ)