หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู่
อักษรล้านนา
ฟู่
เทียบอักษรไทย
[ฟู่]
ความหมาย

ก๑.เจรจา,พูด; อู้,โฟ่ ก็ว่า ก๒.พ่นออกมาอย่างงูพ่นพิษ; ผู่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู่ (ฟู่)