หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟูมเฟือก
อักษรล้านนา
ฟูมเฟิอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฟูมเฟือก]
ความหมาย

ก.กระเพื่อม - อาการขึ้นๆ ลงๆ อย่างน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟูมเฟือก (ฟูมเฟิอฯก)