หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟูฟุ่น
อักษรล้านนา
ฟูฟุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ฟูฟุ่น]
ความหมาย

ว.ลอยฟ่อง - ลอยขึ้นระเกะ ระกะอยู่เหนือผิวน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟูฟุ่น (ฟูฟุ่ร)