หน้าหลัก
ฟู
ฟู
[ฟู]

ก.ขยายตัวขึ้น,พองขึ้น,พองโป่งกระจายตัว,ไม่จม,ไม่ตกต่ำ,ลอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู (ฟู)