หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟู
อักษรล้านนา
ฟู
เทียบอักษรไทย
[ฟู]
ความหมาย

ก.ขยายตัวขึ้น,พองขึ้น,พองโป่งกระจายตัว,ไม่จม,ไม่ตกต่ำ,ลอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟู (ฟู)