หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟุ้งเบ๊อ
อักษรล้านนา
ฟุ้งเบิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟุ้งเบิ๊อ]
ความหมาย

ว.กระจัดกระจาย,เกลื่อนกลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ้งเบ๊อ (ฟุ้งเบิ้อฯ)