หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟุ้ง
อักษรล้านนา
ฟุ้ง
เทียบอักษรไทย
[ฟุ้ง]
ความหมาย

ว.กระจายไป,ตลบไป,ปลิวไป,ลอยไป เช่น เกสรดอกไม้ปลิวฟุ้ง,แป้งฟุ้ง,ฝุ่นฟุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ้ง (ฟุ้ง)