หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟุ่ย
อักษรล้านนา
ฟุ่
เทียบอักษรไทย
[ฟุ่ย]
ความหมาย

น.พู่ - ระย้า,ฝอยที่เป็นกลุ่มหรือเป็นพวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ่ย (ฟุ่)