หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟุ่น
อักษรล้านนา
ฟุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ฟุ่น]
ความหมาย

ว.ฟ่อง/ลอยฟ่อง - ลักษณะสิ่งของขนาดใหญ่ลอยกระจัดกระจาย เรียก ฟุ่น/ลอยฟุ่น เช่น บัวลอยลอยฟุ่น-ผักตบชวาลอยฟ่อง: ถ้าสิ่งของขนาดเล็กลอยกระจัดกระจายเรียก ฟ่อน/ลอยฟ่อน เช่น กระทงลอยฟ่อน-กระทงลอยฟ่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุ่น (ฟุ่ร)