หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟุย
อักษรล้านนา
ฟุ
เทียบอักษรไทย
[ฟุย]
ความหมาย

น.ค่าบริการในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เรียก น้ำฟุย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุย (ฟุ)