หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟุง
อักษรล้านนา
ฟุง
เทียบอักษรไทย
[ฟุง]
ความหมาย

ว.ซุย,ร่วน (ใช้กับดิน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟุง (ฟุง)