หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟื้นม่าน
อักษรล้านนา
ฟื้นฯม่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟื้นม่าน
ความหมาย

ก.เป็นขบถต่อพม่า,ดำเนินการที่จะทำให้เป็นอิสระต่อพม่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟื้นม่าน (ฟื้นฯม่านฯ)