หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟื้นตั๋ว
อักษรล้านนา
ฟื้นฯต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟื้นตัว]
ความหมาย

ดู...ฟื้นคิง

ออกเสียงล้านนา
ฟื้นคิง
อักษรล้านนา
ฟื้นฯฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟื้นฅิง]
ความหมาย

ก.ขยับกาย,เปลี่ยนอิริยาบทในการนอน; ฟื้นตั๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟื้นตั๋ว (ฟื้นฯต฿วฯ)