หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟื้น
อักษรล้านนา
ฟื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟื้น]
ความหมาย

ก๑.กลับคืน,กลับด้าน ก๒.ตื่นขึ้น,คืนชีพ,มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ก๓.เป็นขบถ,พยายามยึดอำนาจการปกครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟื้น (ฟื้นฯ)