หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟืม
อักษรล้านนา
ฟืมฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟืม]
ความหมาย

น.เครื่องสำหรับทอผ้า ใช้ร่วมกับกี่ เป็นฟันซี่ๆ คล้ายหวี สำหรับสอดเส้นด้ายหรือไหม ใช้กระทกให้ด้ายที่ทอไว้นั้นประสานกันแน่นสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟืม (ฟืมฯ)