หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟีกหนีไก๋
อักษรล้านนา
ฟีกฯหีนฯไกลฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟีกหนีไกล]
ความหมาย

ก.ไปให้ไกล,หลีกให้พ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟีกหนีไก๋ (ฟีกฯหีนฯไกลฯ)