หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟีก
อักษรล้านนา
ฟีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟีก]
ความหมาย

ก.หลีก,เลี่ยง,เว้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟีก (ฟีกฯ)