หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟาย
อักษรล้านนา
ฟายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาย]
ความหมาย

น.เรียกไม้ที่ใช้พุ้ยให้เรือแล่นว่า ไม้ฟาย ก.พุ้ย เช่น พายเรือ, กวาด,ตัก,เช็ด เช่น เอามือฟายน้ำตา, สังเวย เช่น สังเวยครูในฐานะเทพเพื่อเชิญมาสถิตในการแสดงโขน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาย (ฟายฯ)