หน้าหลัก
ฟานโขก
ฟานฯโข฿กฯ
[ฟานโขก]

ก.อีเก้งร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟานโขก (ฟานฯโข฿กฯ)