หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟานโขก
อักษรล้านนา
ฟานฯโข฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟานโขก]
ความหมาย

ก.อีเก้งร้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟานโขก (ฟานฯโข฿กฯ)