หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟาดเข้า
อักษรล้านนา
ฟาดฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ฟาดเข้า]
ความหมาย

ก๑.(ปาก) กินข้าว ก๒.ตีข้าวให้เมล็ดหลุดจากรวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาดเข้า (ฟาดฯเขั้า)