หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟาดฟื้น
อักษรล้านนา
ฟาดฯฟื้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาดฟื้น]
ความหมาย

ก.ขบถ,ปฏิวัติ(กวี); ฟื้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาดฟื้น (ฟาดฯฟื้นฯ)