หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟาง
อักษรล้านนา
ฟางฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟาง]
ความหมาย

ว.ไม่ชัดเจน,ไม่ถนัด ใช้กับตา เช่น ต๋าฟาง - มองเห็นไม่ชัดเจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟาง (ฟางฯ)