หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟั้นแฝง
อักษรล้านนา
ฟั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟั้นแฝง]
ความหมาย

ก.ดูแลอย่างใกล้ชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้นแฝง (ฟั้นฯ)