หน้าหลัก
ฟั้นแฝง
ฟั้นฯ
[ฟั้นแฝง]

ก.ดูแลอย่างใกล้ชิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้นแฝง (ฟั้นฯ)