หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟั้นขี้เก่าเปิ้น
อักษรล้านนา
ฟั้นฯขี้เกั่าเพิ่นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟั้นขี้เก่าเพิ่น]
ความหมาย

ก.เอาของเก่าจากผู้อื่นมาประคบประหงม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้นขี้เก่าเปิ้น (ฟั้นฯขี้เกั่าเพิ่นฯ)