หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟั้น
อักษรล้านนา
ฟั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟั้น]
ความหมาย

ก.ขยำ,นวดเฟ้น,บีบกด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้น (ฟั้นฯ)