หน้าหลัก
ฟั้น
ฟั้นฯ
[ฟั้น]

ก.ขยำ,นวดเฟ้น,บีบกด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั้น (ฟั้นฯ)