หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟั่งว่า
อักษรล้านนา
ฟั่งฯว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งว่า]
ความหมาย

ก.รีบพูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่งว่า (ฟั่งฯว่าฯ)