หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟั่งวิดฟั่งก๋ำ
อักษรล้านนา
ฟั่งฯวิดฯฟั่งฯกำ
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งวิดฟั่งกำ]
ความหมาย

ก.รีบคว้าไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่งวิดฟั่งก๋ำ (ฟั่งฯวิดฯฟั่งฯกำ)