หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟั่งล้ำบ่ดีเอา
อักษรล้านนา
ฟั่งฯลาบํดี´า
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งล้ำบ่ดีเอา]
ความหมาย

ดู...ฟั่งได้บ่ดีเอา

ออกเสียงล้านนา
ฟั่งได้บ่ดีเอา
อักษรล้านนา
ฟั่งฯได้บํดี´า
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งได้บ่ดีเอา]
ความหมาย

สำ.รีบนักมักเสีย; ฟั่งล้ำบ่ดีเอา ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ฟั่งได้บ่ดีเอา
อักษรล้านนา
ฟั่งฯได้บํดีอูฯา
เทียบอักษรไทย
[ฟั่งได้บ่ดีเอา]
ความหมาย

สำ.ฟั่งได้บ่ดีเอา เป็นสุภาษิตคำสอนโบราณ ที่ชาวถิ่นเหนือเรียกว่า ''กำบ่าเก่า''; ฟั่งได้บ่ดีเอา - การกระทำสิ่งใดก็ตาม หากรีบร้อนก็จะทำให้สิ่งนั้นออกมาไม่ดี ต้องเสียเวลากลับมาทำอีกครั้ง หรืออาจต้องทิ้งไปเลย ทำให่เกิดความสูญเสีย ทั้งเงิน ทั้งเวลา ทั้งความรู้สึก ตลอดถึงความเชื่อไว้วางใจในฝีมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่งล้ำบ่ดีเอา (ฟั่งฯลาบํดี´า)