หน้าหลัก
ฟั่งฟ้าว
ฟั่งฯฟ้าวฯ
[ฟั่งฟ้าว]

ดู...ฟั่ง

ฟั่ง
ฟั่งฯ
[ฟั่ง]

ก.รีบเร่ง,รีบร้อน;ฟั่งฟ้าว,ฮีบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่งฟ้าว (ฟั่งฯฟ้าวฯ)