หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟั่ง
อักษรล้านนา
ฟั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟั่ง]
ความหมาย

ก.รีบเร่ง,รีบร้อน;ฟั่งฟ้าว,ฮีบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟั่ง (ฟั่งฯ)