หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟัน
อักษรล้านนา
ฟันฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟัน]
ความหมาย

ก.เอาของมีคม เช่นมีดฟาดลงไปอย่างแรง โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟัน (ฟันฯ)