หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟัด
อักษรล้านนา
ฟัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟัด]
ความหมาย

ก.กระทบ,กระแทก,สัมผัส เช่น คำกลอนคล้องจองกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟัด (ฟัดฯ)