หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟังกำ
อักษรล้านนา
ฟังฯคำฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟังคำ]
ความหมาย

ก.เชื่อฟัง,ทำตาม,คล้อยตาม; อยู่ถ้อยฟังกำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟังกำ (ฟังฯคำฯ)