หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟัง
อักษรล้านนา
ฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟัง]
ความหมาย

ก.รับเสียงด้วยหู,ได้ยิน,ตั้งใจรับเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟัง (ฟังฯ)