หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟะ
อักษรล้านนา
ฟะ
เทียบอักษรไทย
[ฟะ]
ความหมาย

ว.อาการที่ของเหลว เช่นน้ำเป็นต้น กระเพื่อมล้นออกจากภาชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟะ (ฟะ)