หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟอนหาจิ๊น
อักษรล้านนา
ฟอฯรหาชิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟอนหาชิ้น]
ความหมาย

ก.ใช้มือหรือช้อนควานหาเนื้อในชามแกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอนหาจิ๊น (ฟอฯรหาชิ้นฯ)