หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟอน
อักษรล้านนา
ฟอฯร
เทียบอักษรไทย
[ฟอน]
ความหมาย

น.เรียกกองฟืนที่ทำขึ้นเพื่อเผาศพว่า ก๋องฟอน ก๑.เลือกค้นหาสิ่งที่ต้องการ ก๒.ไม่ประหยัด,สุรุ่ยสุร่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอน (ฟอฯร)