หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟองไฟ
อักษรล้านนา
ฟอฯงไฟ
เทียบอักษรไทย
[ฟองไฟ]
ความหมาย

น.เปลวไฟ - ไฟที่ลุกโชนขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟองไฟ (ฟอฯงไฟ)