หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟองลม
อักษรล้านนา
ฟอฯงล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟองลม]
ความหมาย

น.เปลวลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟองลม (ฟอฯงล฿มฯ)