หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟอกเงิน
อักษรล้านนา
ฟอฯกเงินฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟอกเงิน]
ความหมาย

ก.นำเงินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมาย มาผ่านกิจการทางพาณิชย์ที่ถูกกฎหมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอกเงิน (ฟอฯกเงินฯ)