หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟอกพะยาน
อักษรล้านนา
ฟอฯกพยานฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟอกพยาน]
ความหมาย

ก.ไต่ถามไล่เลียงพยาน เพื่อหาข้อเท็จจริง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอกพะยาน (ฟอฯกพยานฯ)