หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟอกจิ๋ตฟอกใจ๋
อักษรล้านนา
ฟอฯกจิตฯฟอฯกไจ
เทียบอักษรไทย
[ฟอกจิตฟอกใจ]
ความหมาย

ก.ทำจิตใจให้สะอาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอกจิ๋ตฟอกใจ๋ (ฟอฯกจิตฯฟอฯกไจ)