หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฟอก
อักษรล้านนา
ฟอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฟอก]
ความหมาย

ก.ทำให้สะอาด,ทำให้นุ่ม,ทำให้หมดจด เช่น ฟอกตัว ฟอกผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟอก (ฟอฯก)