หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฟก
อักษรล้านนา
ฟ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ฟก]
ความหมาย

ว.ฟก/ฟกช้ำ - บวมช้ำเพราะถูกตีหรือกระทบกับของแข็งอย่างแรง เช่น เป็นแผลฟกช้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฟก (ฟ฿กฯ)